[PHP CƠ BẢN] TOÁN TỬ THÔNG DỤNG

0
13

TOÁN TỬ SỐ HỌC

Là các toán tử được sử dụng để tính toán các giá trị như cộng trừ nhân chia.

Các toán tử này gồm có:

 • + : Cộng giá trị
 • - : Trừ giá trị
 • * : Nhân giá trị
 • / : Chia giá trị
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
<?php
// Các biến mặc định
$a = 5;
$b = 10;
$x = null;
// Tính toán
echo $x = 5 + 10 . '<br/>'; // cộng
echo $x = 5 - 10 . '<br/>'; // trừ
echo $x = 5 * 10 . '<br/>'; // nhân
echo $x = 5 / 10 . '<br/>'; // chia
?>

TOÁN TỬ SO SÁNH

Nếu bạn cần so sánh giữa các giá trị với nhau thì có thể sử dụng các toán tử dưới đây:

 • == : bằng nhau
 • > : Lớn hơn
 • >= : Lớn hoặc bằng nhau
 • < : Nhỏ hơn
 • <= : Nhỏ hơn hoặc bằng nhau
 • != : Không bằng nhau
01
02
03
04
05
06
07
08
09
<?php
// Các biến mặc định
$a = 5;
$b = 10;
$x = null;
$x = 5 == 10;
var_dump( $x ); // Nếu bằng nhau nó sẽ trả về true, không bằng nhau sẽ trả về false
?>

Bạn lưu ý ở các toán tử trên, bạn đừng nhầm lẫn giữa toán tử so sánh bằng nhau (==) với toán tử gán (=) nhé. Toán tử = nghĩa là bạn gán cho cái gì đó một giá trị nào đó.

LỜI KẾT

Kết thúc bài học này, có lẽ bạn đã thừa sức viết một chương trình đơn giản để tính toán rồi đó nhỉ? Nếu bạn nghĩ là bạn có thể tính bằng PHP được, hãy thử sức ở phần bài tập nhé.

Bài tập thực hành

Hãy tạo ra một phép tính với các biến và giá trị như sau:

 1. Tạo một biến n1 với giá trị là 100.
 2. Tạo một biến n2 với giá trị là 50.
 3. Tạo một biến mul_n với giá trị là n1 nhân n2.
 4. Tạo một biến div_n với giá trị là mul_n chia 2.
 5. In biến div_n ra ngoài.
 6. So sánh xem nó có bằng 200 hay không và dump kết quả ra ngoài. Có thể đặt giá trị sau khi so sánh vào một biếnXem bài giải

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here